Organisatie
Ondertekening van het protocolakkoord “Early Warning System” PDF Afdrukken E-mail

Een bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen

Op 6 maart 2009 ondertekenden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen het protocolakkoord “Early Warning System” tussen de publieke en private partners. Hierdoor treedt het bedrijfsinformatienetwerk “Early Warning System” tegen terroristische dreigingen formeel in werking in ons land. Bedrijven en overheidsdiensten zullen via een vaste procedure informatie uitwisselen om de economische sector en hun personeelsleden zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke terroristische aanslagen.

Onder impuls van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid - als coördinator van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging - hebben de Federale Overheidsdiensten van Justitie en Binnenlandse Zaken en het Verbond van Belgische Ondernemingen dit informatienetwerk opgezet. De publiek-private samenwerking is in deze zin een belangrijk instrument in het kader van een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid.

Met het nieuwe “Early Warning System”-informatievierkant is het de bedoeling dat een bedrijf dat bijvoorbeeld aan zijn toegangspoort dagen na elkaar dezelfde wagen ziet halt houden, de overheid daarover inlicht zodat dit kan worden onderzocht. Blijkt het incident echt verdacht, of heeft een ander bedrijf bijvoorbeeld zelfde feiten met dezelfde wagen vastgesteld, dan kan via het netwerk een hele sector worden gewaarschuwd. Via een permanent centraal contactpunt onderhouden de nationale verantwoordelijken van bedrijven contacten met de diensten die op nationaal vlak belast zijn met de strijd tegen het terrorisme. Omgekeerd zal de overheid, als er bijvoorbeeld een algemene dreiging is uitgesproken tegen een bepaalde bedrijfssector, die sector waarschuwen.

Het informatievierkant is aanvullend aan de bestaande politiekanalen: meldingen van verdachte situaties of dreigingen ten aanzien van een onderneming dienen dus steeds via de lokale politie te gebeuren. Die zal op haar beurt de informatie overmaken aan de federale autoriteiten, waar o.a. een grondige analyse van de informatie wordt gemaakt.

De uitwisseling van informatie over verdachte elementen gebeurt in een vroeg stadium - “early warning” -, zodat de ware aard van de dreiging snel kan worden onderzocht. Door het samenbrengen van informatie kunnen verdachte handelingen of dreigingen ook in een juiste context worden geplaatst. Wellicht zal blijken dat het overgrote deel van deze verdachte handelingen niets te maken heeft met een extreme dreiging.

Het informatienetwerk wordt echter niet gebruikt om systematisch alle mogelijke dreigingen en incidenten betreffende de openbare orde en veiligheid te communiceren. Evenmin is het de bedoeling van dit netwerk om in de plaats te treden van de normale communicatie tussen plaatselijke bedrijven en de lokale politie.

Het netwerk wordt dus op initiatief van zowel de publieke als de private partners gevoed. Bij de Belgische bedrijven speelt het Verbond voor Belgische Ondernemingen een cruciale rol om de informatie gericht te verspreiden. Langs overheidszijde zijn de belangrijkste partners: de Algemene Directie van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, de Veiligheid van de Staat de federale politie, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse en het federaal parket.

Het systeem heeft al een geslaagde testperiode achter de rug en zal ook in de toekomst regelmatig geëvalueerd worden om het systeem efficiënt te houden.

3

1 6 2

4

5