Organisatie
Links PDF Afdrukken E-mail

Justitie

Raad van State

Grondwettelijk Hof

Hof van Cassatie

Openbaar ministerie

College procureurs-generaal – Statistsich analisten

Juridat (portaalsite van de rechterlijke macht van België)

Commissie Modernisering van de Rechterlijke Orde

Federale bemiddelingscommissie

Nationaal Forum voor slachtofferbeleid

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Veiligheid van de Staat

Hoge Raad voor de Justitie

Kansspelcommissie

Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting

Politie

Federale politie

Comité P

Europol

Interpol

Vaste commissie van de lokale politie

eCops

Centrum voor Politiestudies

Federaal

Federaal parlement

De Kamer

De Senaat

Federale portaalsite

FOD Justitie

FOD Kanselarij en Algemene Diensten (Eerste Minister)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Binnenlandse Zaken
Directie Veiligheid en Preventie
Dienst Vreemdelingenzaken

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

Selor – Selectiebureau van de federale overheid

De federale Ombudsman

Federaal Wetenschapsbeleid

Gemeenschappen en gewesten

Vlaamse Gemeenschap

Vlaams Parlement

Franse Gemeenschap

Parlement van de Franse Gemeenschap

Waals Gewest

Waals Parlement

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Europa

Eurojust

Hof van Justitie

Europees Parlement

Europese Commissie

Raad van de Europese Unie

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Raad van Europa

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Parlementaire vergadering van de Raad van Europa

Eurobarometer

European Network and Information Security Agency

Frontex

Internationaal

NAVO - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Internationaal Gerechtshof

Internationaal Strafhof

VN - Verenigde Naties

International Organization for Migration

United Nations Office on Drugs and Crime

International Labour Organization

TransparencyBelgium.be

Nederlandstalige universiteiten

Vrije Universiteit Brussel

Universiteit Gent

Universiteit Antwerpen

Hogeschool-Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Leuven

Franstalige universiteiten

Université Catholique de Louvain-la-Neuve

Université Libre de Bruxelles

Université de Liège

Université de Mons

Juridische zoeksystemen

Juridische opzoekingen wereldwijd

Juridische portaal Juriport

Kruispuntbank van de wetgeving

ECOLEX: databank milieucriminaliteit

Andere relevante websites

Het Belgisch Staatsblad

Comité I

Rekenhof

Orde van Vlaamse Balies

Ordre des barreaux francophones et germanophone

Justice en ligne

Pers & Gerecht

Magistratuur en Maatschappij