Organisatie
05 Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom in de keten van het jeugdbeschermingsrecht PDF Afdrukken E-mail

Auteurs: Natascha Vandevoorde, Els Enhus en Paul Ponsaers, 2004, 130 p.
Wettelijk depot: D/2004/8132/35
Prijs: € 34

Bestellen: Politeia

Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom in de keten van het jeugdbeschermingsrecht


Zowel vanuit criminologisch-wetenschappelijk oogpunt als vanuit beleidsondersteunende optiek is het van belang inzicht te verwerven in instroom en selectie doorheen de diverse subsystemen van het gerechtelijke apparaat betrokken bij de behandeling van jeugddossiers. Beeldvorming van de toepassing van afhandelingsmechanismen en van het samenspel daarvan met andere elementen en beslissingen in een dossier, vormt een essentiële voorwaarde voor evaluatie. Hiertoe is systematische gegevensverzameling binnen de betrokken onderdelen van de strafrechtelijke keten onontbeerlijk.

In opdracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken werkte de onderzoeksgroep Sociale veiligheidsanalyse daarom aan de ontwikkeling van een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de strafrechtelijke jeugdbeschermingsketen. Dit instrument beoogt na te gaan welke jongeren om welke redenen met justitie in aanraking komen en vervolgens een beeld te schetsen van de wijze waarop binnen de verscheidene geldingen van dit systeem met hun dossiers wordt omgegaan: dit dient eveneens licht te werpen op de onderlinge wisselwerking tussen diverse subsystemen.

Dit werk vormt de aanzet tot de uitbouw van dit instrument en heeft meer bepaald betrekking op de conceptuele ontwikkeling ervan. In een eerste onderzoeksstap wordt op basis van een juridisch-theoretische inventarisatie van mogelijke bronnen van instroom en selectie nagegaan welke noodzakelijke variabelen het opvolgingsinsturment dient te bevatten. Dit resulteert in stroomschema’s per niveau betrokken bij de gerechtelijke afhandeling van jeugdzaken. Vervolgens wordt nagegaan welke mogelijkheden de huidige registratiesystemen al dan niet bieden om deze variabelen zichtbaar te maken. Dit rapport sluit aan bij een ander rapport dat eerder in deze reeks werd gepubliceerd, met name ‘Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de strafrechtelijke keten…’.