Organisation
Sécurité Intégrale Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

TRADUCTION EN COURS

Het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving is een complex probleem dat iedereen aangaat: de burger, private instanties, federale, regionale en lokale overheden. Hierdoor dreigt evenwel een versnippering te ontstaan van de vele initiatieven die op de onderscheiden bestuursniveaus en door de verschillende actoren worden genomen inzake de aanpak van criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid. Om te vermijden dat de samenhang tussen al deze beleidsinitiatieven ontbreekt, of ze elkaar zelfs tegenwerken, is een integrale aanpak van veiligheid (over verschillende beleidsdomeinen heen) noodzakelijk en moet ervoor worden gezorgd dat de verschillende betrokken actoren geïntegreerd (op elkaar afgestemd) werken.

Een dergelijke aanpak moet zich voltrekken doorheen de gehele veiligheidsketen, gaande van preventie, reactie tot nazorg, en rekening houdend met internationale en Europese ontwikkelingen. 

De Kadernota Integrale Veiligheid van 2004, waarin het principe van een integrale en geïntegreerde beleidsaanpak werd vooropgesteld, had destijds de verdienste dat de federale regering een meer omvattende visie ontwikkelde op het veiligheidsbeleid en dat de betrokken actoren de beleidsprioriteiten kenden. Hiermee konden de verschillende actoren rekening houden bij de opmaak van de eigen strategische en operationele plannen, waaronder bijvoorbeeld het Nationaal Veiligheidsplan en de Zonale Veiligheidsplannen van de politie.

In het navolgende decennium werden diverse ontwerpen van nieuwe kadernota’s uitgewerkt, die echter politiek niet konden worden gerealiseerd. Met de zesde staatshervorming, waarbij (opnieuw) belangrijke bevoegheden werden overgeheveld naar de deelstaten, is de uitdaging voor een integrale en geïntegreerde aanpak van het veiligheidsbeleid nog groter geworden.

Het samenwerkingsakkoord dat tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid werd afgesloten en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 17 juni 2014 bepaalt alvast de werkwijze om tot een nieuwe kadernota integrale veiligheid te komen via een Interministeriële Conferentie inzake Veiligheids- en handhavingsbeleid, waarvan alle leden vanuit hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden initiatieven kunnen voorstellen om op te nemen in de ontwerpkadernota integrale veiligheid, of deze aan te passen (zie artikelen 7 t.e.m. 10).

Ook de samenwerking tussen de gemeenschappen en de gewesten en het College van Procureurs-generaal, en de deelname van ambtenaren en deskundigen van de gemeenschappen en gewesten aan de expertisenetwerken worden beoogd (artikelen 2 t.e.m. 5).De precieze uitwerking en invulling van deze nieuwe bevoegdheden dient op heden nog verder te gebeuren. 

Tom Van Wynsberge
Adviseur-diensthoofd