Organisatie
Slachtoffers PDF Afdrukken E-mail

Tot voor kort kregen de slachtoffers in het Belgisch gerechtelijk systeem slechts weinig aandacht. De laatste twintig jaar is hun situatie langzamerhand verbeterd door verschillende wetgevende hervormingen.

Een belangrijke impuls werd hiertoe gegeven met de oprichting in 1994 door de Minister van Justitie van een Nationaal Forum voor slachtofferbeleid.

Beleid

Het in 1994 opgerichte Nationaal Forum voor slachtofferbeleid kreeg volgende opdrachten:

  • Opmaken van een inventaris van alle regelgevingen en initiatieven van de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten in verband met de slachtofferproblematiek;
  • Evalueren van de inhoud van de regelgeving en de initiatieven in België ten aanzien van internationale overeenkomsten, verdragen, richtlijnen en aanbevelingen;
  • Formuleren van voorstellen ter verbetering van de positie van het slachtoffer in het strafrecht en in de gerechtelijke procedure, het slachtofferonthaal, de slachtofferhulp en de coördinatie en samenwerking tussen alle federale, gemeenschaps- en gewestelijke initiatieven;
  • Opmaken van een handvest voor het slachtoffer.

Het Forum formuleert ook adviezen en aanbevelingen over talrijke aspecten van dit beleid en draagt op die manier bij tot het stimuleren van een coherent nationaal beleid voor alle slachtoffers van misdrijven. Verdere informatie vindt u op website van het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid.

Zo zijn de laatste jaren een aantal belangrijke maatregelen genomen inzake slachtoffers. We vermelden er twee, voor verdere info zie de website van het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid:

  • Het bijwerken van omzendbrief OOP 15ter, intussen Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (4 mei 2007). Met deze omzendbrief zijn bepaalde concepten opnieuw bekeken en geactualiseerd en zijn bepaalde moeilijkheden opgelost die zich voordeden met de toepassing van de oude omzendbrief.

          Deze omzendbrief GPI 58 omschrijft het slachtoffer als:

de natuurlijke persoon, alsook zijn na(ast)bestaanden die schade hebben geleden, zulks met inbegrip van een aantasting van zijn lichamelijke of geestelijke integriteit, die, dan wel een moreel leed of materieel verlies hebben geleden dat rechtstreeks werd veroorzaakt door handelingen of nalatigheden welke strijdig zijn met de strafwetgeving.

  • Bovendien werd aanzienlijk wetgevend werk geleverd met de zogenaamde “Kleine Franchimont”.Met deze Wet van 12 maart 1998 (tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek) is er een ruimere aandacht gekomen voor slachtoffers in elk stadium van de procedure en een verbetering van hun rechten. Dit geldt weliswaar voor elke partij, maar kan des te meer worden vastgesteld voor de slachtoffers die zich als benadeelde personen hebben aangegeven. Zie hierover meer in het onderdeel modernisering strafprocesrecht van deze website.

Tenslotte geeft een studie van 2007 van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie een beeld van de concrete toepassing van de wetgeving en reglementering inzake de voorzieningen opgezet voor de slachtoffers van misdrijven in België. De analyse is er op gericht om het huidige opgezette slachtofferbeleid beter te vatten en is gebaseerd op observaties en gesprekken zowel met actoren van dienstverlenende, opvang- en hulpverleningscentra in twee gerechtelijke arrondissementen als met slachtoffers. Het verslag vermeldt werkzaamheden die over dit thema door het departement criminologie van het NICC gedurende meer dan twee jaar werden gevoerd. Het volledige verslag van deze studie vindt u op de website van het NICC.

Wetgeving

Voor een volledig overzicht van de wetgeving ter zake, kunt u de website van het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid raadplegen.

Activiteiten van de Dienst

De Dienst neemt actief deel aan opdrachten van het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid.

Bovendien zijn er projecten van de dienst die worden weergegeven in het onderdeel modernisering strafprocesrecht van deze website en in het onderdeel verkeersveiligheidvoor de verkeersslachtoffers

Actoren