Organisatie
22 Meet- en opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten - Handleiding PDF Afdrukken E-mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs: Paul Ponsaers, Els Enhus, Evelien Van den Herrewegen, Natascha Vandevoorde, 2006, 400 p.
ISBN: 9057180111
Prijs: € 65

Bestellen: Politeia

Meet- en opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten - Handleiding 


Een integrale benadering van de onveiligheid impliceert een gecoördineerde aanpak door alle actoren die op dit domein actief zijn.  Wanneer we echter enkel nog maar de strafrechtelijke actoren in beschouwing nemen, stellen we vast dat reeds een afstemming tussen de verschillende schakels van de strafrechtelijke keten geen eenvoudige opdracht vormt.  Om de ontwikkeling van dergelijke ketenbrede visie te ondersteunen, is het noodzakelijk een inzicht te verwerven in de instroom en selectie doorheen de strafrechtelijke keten en in de wisselwerking tussen de verschillende subsystemen van deze keten.  Teneinde hieraan tegemoet te komen ontwikkelde de interuniversitaire onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse in opdracht van de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken een meet- en opvolgingsinstrument.  In deze handleiding wordt meer bepaald uitgelegd hoe gegevens uit PV's van de lokale politie kunnen worden gekoppeld aan gegevens uit dossiers van het correctioneel parket en de correctionele rechtbank en vervolgens hoe op deze gekoppelde data analyses kunnen worden uitgevoerd.

Op basis van dit instrument wordt het mogelijk na te gaan op welke wijze de gekozen beleidsdoeleinden in de praktijk van elk subsysteem worden omgezet en op welke wijze de verschillende subsystemen met elkaar in wisselwerking treden.  In licht van de gekozen prioriteiten, kan de effectiviteit en efficiëntie van bepaalde afhandelingswijzen worden geëvalueerd.  Dit kan eveneens leiden tot een bezinning over de complementariteit tussen een gerechtelijke en een bestuurlijke aanpak.  Aldus biedt dit lokale instrument voor zowel de zonale veiligheidsplannen als de beleidsplannen van het parket een meerwaarde in kader van de beleidsevaluatie en de -daarop aansluitende- beleidsvoorbereiding.