Organisatie

Organisatie

Flux RSS

Website

Eval 2de Salduz

Eval 2de Salduz

MH... wat te doen?

MH, wat te doen?
Organisatie
Voorstelling PDF Afdrukken E-mail

Wat is strafrechtelijk beleid?

Het begrip 'strafrechtelijk beleid' kent een hele geschiedenis. Meerdere definities kunnen worden teruggevonden.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid houdt vast aan de omschrijving van het Europees Comité voor strafrechtelijke aangelegenheden van de Raad van Europa: "Het geheel van maatregelen, al dan niet strafrechtelijk van aard, die strekken tot het beschermen van de maatschappij tegen de criminaliteit, tot het bepalen van het lot van de delinkwenten, en tot het garanderen van de rechten van de slachtoffers".

Deze definitie laat toe ruimer te kijken dan louter de in de strafwet strafbaar gestelde gedragingen. Het omvat het gehele veld van de veiligheidsketen: dus ook de algemeen preventieve aanpak als de maatschappelijke beschermingsfactoren, en strekt zich tevens uit over de domeinen van de penologie (sanctionering van daders) en de victimologie (bejegening van slachtoffers).

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid beoogt een integrale en geïntegreerde strafrechtelijke beleidsvoering, als onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid van de federale regering.

Voorstelling van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid is op 3 maart 2014 geïntegreerd binnen de Directie III – Strafrecht van het DG Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. Deze integratie zal zorgen voor een nauwere samenwerking met de andere diensten van de FOD Justitie die ook actief zijn op het strafrechtelijk domein. Dankzij de integratie zullen het College van procureurs-generaal en het toekomstige College van het openbaar ministerie een beroep kunnen doen op een meer systematische ondersteuning.