Organisatie arrow Statistiek
Over de statistieken van de veroordelingen, opschortingen en interneringen (update: Augustus 2017) PDF Afdrukken E-mail

De veroordelingsstatistiek omvat de veroordelingen, de opschortingen en de interneringen.

De bron van de statistieken is het veroordelingsbericht dat per persoon wordt opgesteld en een verkorte neerslag is van het eigenlijke vonnis, uitgesproken door de hoven en rechtbanken. De veroordelingsberichten worden door de griffies van de diverse rechtbanken opgesteld en naar de Dienst Centraal Strafregister verzonden. Deze dienst voert de veroordelingsberichten in het centraal strafregister in.  

Voor de productie van de veroordelingsstatistiek wordt gebruik gemaakt van een nomenclatuur met een categorisering van misdrijven (ongeveer 2000 inbreuken), straffen en jurisdicties. Voor de inbreuken volgt deze nomenclatuur de wettelijke indelingen van het strafwetboek en de bijzondere wetgeving.

De teleenheid is enerzijds het aantal veroordeelden, geïnterneerden of personen die opschorting kregen. Anderzijds wordt ook het aantal veroordelingsberichten geteld per rechtsmacht en per rechtsgebied. Tot slot tellen deze statistieken ook het aantal veroordelingen, opschortingen en interneringen per type strafrechtelijke inbreuk. Hierbij is het belangrijk om weten dat een vonnis uitgesproken door een rechtbank en per individu opgenomen in een veroordelingsbulletin, betrekking kan hebben op meerdere strafrechtelijke inbreuken. Bovendien kan een individu meermaals per jaar veroordeeld worden en bijgevolg meerdere veroordelingsbulletins hebben per jaar. Het totaal aantal veroordelingen, opschortingen of interneringen per strafrechtelijke inbreuk ligt dan ook veel hoger dan het totaal aantal veroordelingsberichten per rechtsmacht of per rechtsgebied en het totaal aantal veroordeelden.

In de navolgende tabellen worden cijfergegevens over veroordelingen, opschortingen en interneringen weergegeven voor de jaren 1995 tot en met 2016. Van de jaren 1995 2005 zijn betrouwbare en representatieve cijfers beschikbaar. De cijfergegevens voor de jaren 2006 – 2014 tot en met  over veroordelingen, maken een onderschatting uit van de werkelijkheid ten gevolge van een achterstand bij de registratie van de veroordelingsberichten in het centraal strafregister. De data vanaf 2015 heeft slechts een minimale achterstand en kan dus als acuteel en up-to-date worden beschouwd, behalve voor de inbreuk verkeer(*).

De cijfers zijn beschikbaar op nationaal niveau en op het niveau van het ressort. Verder worden cijfers weergegeven per gerechtelijk arrondissement, hof van beroep en hof van assisen. Voor de cijfers op het niveau van het gerechtelijk arrondissement, het hof van beroep en het hof van assisen kiest u in de tabellen voor de naam van het ressort waartoe de gewenste gerechtelijke instantie behoort. Voor cijfers gebundeld op ressortelijk niveau kiest u voor ‘ressort’.

De inbreuken worden in detail weergegeven (tot vijf niveaus) met subtotalen voor de ruimere indeling in het strafwetboek en de bijzondere wetten. Ook de wetsartikelen worden erbij vermeld.  Telkens worden er totalen (N waarden) en percentages voorzien. 

 

Voor meer informatie mail rechtstreeks naar: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 

(*) Anno november 2016 waren naar schatting +/- 100.000 veroordelingsbulletins nog niet volledig ingevoerd in het centraal strafregister. De oudste ontbrekende vonnisdata gaan terug tot het laatste kwartaal van 2006. Vanuit operationeel oogpunt vormt dit geen probleem omdat de identiteit van de veroordeelde en het CSR-nummer al werden ingevoerd. Dit gegeven is enkel van belang vanuit statistisch oogpunt. Eind 2014 werd een automatische voeding van de databank van het Centraal Strafregister vanuit de MACH-databank mogelijk.

(Bron: Dienst Centraal Strafregister, Januari 2017)